گنجور

رباعیها

 
کسایی
کسایی مروزی » رباعیها
 

هستی: وین مستی تو ، مستی مست دگر است

تیغ خورشید: وین جان به لب رسیده را بنوازد

پیغام فلک: نایافته از حسن و جمالت کامی