گنجور

بیدل دهلوی » غزلیات

 

...  ز شوخیهای حسنت محوییچ وتابها

غزل شمارهٔ ۲۸۱: ز چشم بینگه بودم خراب‌آباد غارتها

غزل شمارهٔ ۲۸۲: غباریم زحمتکش بادها

غزل شمارهٔ ۲۸۳: زهی نظّاره را ...


متن کامل شعر را ببینید ...

بیدل دهلوی
 

بیدل دهلوی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۸۱

 

...  چشم بینگه بودم خراب‌آباد غارتها

چه لازم در دل دوزخ نشستن از شرارتها

سوادنامه همکمنیست در منع ...


متن کامل شعر را ببینید ...

بیدل دهلوی
 

بیدل دهلوی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۱۱

 

...  عجب از طینت زاهد نبرد

از برای خودپرست آیینه هم بتخانه است

در خراب‌آباد امکانگردی از معموره نیست

نوحهکن بر دلکه این ویرانه هم ویرانه است

از ...


متن کامل شعر را ببینید ...

بیدل دهلوی
 

بیدل دهلوی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴۳۱

 

...  هویی به دست آید بس است

بیش نتوان نالهٔ طاقت گسل برداشتن

در خراب‌آباد هستی ازکدورت چاره نیست

دوش مزدوریم باید خاک و گل برداشتن

چون حیا هرگز ...


متن کامل شعر را ببینید ...

بیدل دهلوی