گنجور

اقبال لاهوری » زبور عجم » مانند صبا خیز و وزیدن دگر آموز

 

…  جلوه عام است ندیدی

دیدن دگر آموز شنیدن دگر آموز

ما چشم عقاب و دل شهباز نداریم

چون مرغ سرا لذت پرواز نداریم

ای مرغ سرا خیز و پریدن دگر آموز

تخت جم و دارا …


متن کامل شعر را ببینید ...

اقبال لاهوری
 

اقبال لاهوری » پس چه باید کرد؟ » فقر

 

…  دم او گرمی صد انجمن

بی پران را ذوق پروازی دهد

پشه را تمکین شهبازی دهد

با سلاطین در فتد مرد فقیر

از شکوه بوریا لرزد سریر

از جنون می افکند هوئی …


متن کامل شعر را ببینید ...

اقبال لاهوری