گنجور

فردوسی » شاهنامه » ضحاک » بخش ۹

 

…  آفرین

به آب اندرون غرقه کردند زین

به خشکی رسیدند سر کینه جوی

به بیتالمقدس نهادند روی

که بر پهلوانی زبان راندند

همی کنگ دژهودجش خواندند

بتازی کنون …


متن کامل شعر را ببینید ...

فردوسی
 

نظامی » خمسه » خردنامه » بخش ۳۳ - جهانگردی اسکندر با دعوی پیغمبری

 

…  فریاد نامد ز فریاد کس

چو از قدسیان این حکایت شنید

عنان سوی بیتالمقدس کشید

حصار جهان را که سرباز کرد

ز بیت المقدس سرآغاز کرد

سکندر به قدس آمد از …


متن کامل شعر را ببینید ...

نظامی
 

سعدی » بوستان » باب سوم در عشق و مستی و شور » بخش ۱ - سرآغاز

 

…  پی

به سر وقتشان خلق ره کی برند

که چون آب حیوان به ظلمت درند

چو بیتالمقدس درون پر قباب

رها کرده دیوار بیرون خراب

چو پروانه آتش به خود در زنند

نه چون …


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی
 

عطار » منطق‌الطیر » در نعت رسول » در نعت رسول ص

 

…  خیر البلاد او رهنمون

و هو خیرالخلق فی خیر القرون

کعبه زو تشریف بیت الله یافت

گشت ایمن هرکه در وی راه یافت

جبرئیل از دست او شد خرقه‌دار

در لباس دحیه …


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار
 

خاقانی » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۱ - در یکتاپرستی و ستایش حضرت خاتم الانبیاء

 

…  از سر ببر باد هوس

باغ وحدت یافتی از بن بکن بیخ هوا

با قطار خوک در بیت المقدس پا منه

با سپاه پیل بر درگاه بیت الله میا

سر بنه کاینجا سری را صد سر آید در …


متن کامل شعر را ببینید ...

خاقانی
 

خاقانی » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۸ - در شکایت از حبس و بند و مدح عظیم الروم عز الدوله قیصر

 

…  صدر والا

در ابخازیان اینک گشاده

حریم رومیان آنک مهیا

بگردانم ز بیت الله قبله

به بیت المقدس و محراب اقصی

مرا از بعد پنجه ساله اسلام

نزیبد چون صلیبی بند …


متن کامل شعر را ببینید ...

خاقانی
 

خاقانی » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۹ - این قصیدهٔ را ارتجالا در مدح شروان شاه منوچهر و صفت شکارگاه او و بنای بند باقلانی سروده است

 

…  گون را متکاست

بندهٔ سیماب دل سیماب شد زین متکا

خود سپاه پیل در بیت الحرم گو پی منه

خود قطار خوک در بیت المقدس گو میا

کی برند آب درمنه بر لب آب حیات

کی …


متن کامل شعر را ببینید ...

خاقانی
 

خاقانی » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۱۰۶ - در ستایش صفوه الدین بانوی شروان شاه

 

…  است

هم بانوان ز مرتبه بلقیس روزگار

شهر سباست خطهٔ دربند ز احتشام

بیت المقدس است شماخی ز اقتدار

قیدافه خوانده‌ام که زنی بود پادشاه

اسکندر آمدش به رسولی …


متن کامل شعر را ببینید ...

خاقانی
 

اوحدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۷۵

 

…  بگو: تا دگر نیارایند

کزان جمال تو خود شهرها بیارایی

در سرای توبیتالمقدسست امروز

رخ تو قبلهٔ شوریدگان شیدایی

به جنگ رفتن سلطان دگر چه محتاجست؟

که …


متن کامل شعر را ببینید ...

اوحدی
 

عطار » خسرونامه » دیدن گل هرمز را در باغ و عاشق شدن

 

…  عشق دریای عظیمست

سفینه چیست عقلی بس سلیمست

تو تا مشغول بیتی و سفینه

از آن دریات نبود نم بسینه

دلش ناگه بدریایی فرو شد

بکنج محنتش پایی فرو …


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار
 

ناصرخسرو » سفرنامه » بخش ۳۱ - رمله (فلسطین)

 

…  صحرای عظیم در پیش آمد، بعضی سنگلاخ و بعضی خاکناک. بر سر کوه شهر بیت المقدس نهاده است و از طرابلس که ساحل است تا بیت المقدس پنجاه و شش فرسنگ واز بلخ بیت …


متن کامل شعر را ببینید ...

ناصرخسرو
 

ناصرخسرو » سفرنامه » بخش ۳۲ - بیت المقدس

 

…  رمضان سنه ثمان و ثلثین و اربعمائه در بیت المقدس شدیم. یک سال شمسی بود که از خانه بیرون آمده بودم و مادام در سفر بوده که به هیچ جای …


متن کامل شعر را ببینید ...

ناصرخسرو
 

ناصرخسرو » سفرنامه » بخش ۳۳ - مسجد قدس و جوانب آن

 

…  که شهر بیت المقدس بر سر کوهی است و زمین هموار نیست اما مسجد را زمین هموار و مستوی است، و از بیرون …


متن کامل شعر را ببینید ...

ناصرخسرو
 

ناصرخسرو » سفرنامه » بخش ۳۴ - بیت اللحم

 

…  از بیت المقدس زیارت ابراهیم خلیل الرحمن علیه الصلوة و السلام عزم کردم. چهارشنبه غره ذی القعده …


متن کامل شعر را ببینید ...

ناصرخسرو
 

ناصرخسرو » سفرنامه » بخش ۳۵ - سفر به حجاز

 

…  من از آن جا به بیت المقدس آمد م و از بیت المقدس پیاده با جمعی که عزم سفر حجاز داشتند برفتم. دلیل مردی جلد و …


متن کامل شعر را ببینید ...

ناصرخسرو
 

ناصرخسرو » سفرنامه » بخش ۳۶ - بازگشت به بیت المقدس

 

…  و حج این جا ذکر نکردم تا به حج آخرین به شرح بگویم.

ترسایان را به بیت المقدس کلیسایی است که آن را بیعة القمامه گویند و آن راعظیم بزرگ دارند. و هر سال از …


متن کامل شعر را ببینید ...

ناصرخسرو
 

ناصرخسرو » سفرنامه » بخش ۳۷ - رمله، عسقلان، طینه، تنیس

 

…  از بیت المقدس عزم کردم که در دریا نشینم و به مصر روم و باز از آن جا به مکه روم. باد معکوس بود به …


متن کامل شعر را ببینید ...

ناصرخسرو
 

ناصرخسرو » سفرنامه

 

…  ۳۰ - قیساریه، کفرسایا، کفرسلام

بخش ۳۱ - رمله (فلسطین)

بخش ۳۲ - بیت المقدس

بخش ۳۳ - مسجد قدس و جوانب آن

بخش ۳۴ - بیت اللحم

بخش ۳۵ - سفر به حجاز

بخش ۳۶ - …


متن کامل شعر را ببینید ...

ناصرخسرو
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » رفتن گرشاسب به نزد ضحاک

 

…  کرد بدرود و شد باز جای

به دژ هوخت گنگ آمد از راه شام

که خوانیش بیتالمقدس به ‌نام

بدان گه که ضحاک بد پادشا

همی خواند آن خانه را ایلیا

چو بشنید کآمد …


متن کامل شعر را ببینید ...

اسدی توسی
 

هجویری » کشف المحجوب » بابٌ ذکر ائمّتهم مِنْ أتباعِ التّابعین » ۹- ابوالفیض ذوالنون بن ابراهیم المصری، رضی اللّه عنه

 

…  اهْدِ قومی فانّهم لایَعْلَمون.»

و از وی می‌آید که گفت: از بیت المقدس می‌آمدم به قصد مصر. اندر راه شخصی دیدم از دور با هیبت که می‌آمد. اندر دل خود …


متن کامل شعر را ببینید ...

هجویری
 

هجویری » کشف المحجوب » بابٌ فی فرقِ فِرَقهم و مذاهِبهم و آیاتِهم و مقاماتِهم و حکایاتِهم » فصل

 

…  و آن‌چه حکم اندر محل خصوص نهاد یک شب مر پیغمبر خود را از مکه به بیت المقدس رسانید و از آن‌جا تا به قاب قوسین و زوایا و خبایای عالم بدو نمود، چون باز آمد …


متن کامل شعر را ببینید ...

هجویری
 

عطار » تذکرة الأولیاء » ذکر ابراهیم بن ادهم رحمة الله علیه

 

…  که امید در این راه از نومیدی پدید آید.

نقل است که گفت: شبی در مسجد بیت المقدس خویش را در میان بوریایی پنهان کردم که خادمان می‌گذاشتند تا کسی در مسجد باشد. …


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار
 

عطار » تذکرة الأولیاء » ذکر شیخ ابوالحسن خرقانی

 

…  پروای سماع نیست لیکن بر موافقت تو بشنویم بدست بر بالشی می‌زدند و بیتی برگفتند و شیخ در همه عمر خویش همین نوبت به سماع نشسته بود مریدی بود شیخ را ابوبکر …


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار
 

رشیدالدین میبدی » کشف الاسرار و عدة الابرار » ۲- سورة البقره‏ » ۳ - النوبة الثانیة

 

…  وَ بارَکَ فِیها و در تفصیل جای کعبه را مبارک خواند، و صخره بیت المقدس و وادی مدین جای شجره موسی مبارک خواند. امّا نظیر این آیت و ردّ در قرآن جایها …


متن کامل شعر را ببینید ...

رشیدالدین میبدی
 

رشیدالدین میبدی » کشف الاسرار و عدة الابرار » ۲- سورة البقره‏ » ۳ - النوبة الثانیة

 

…  شنبه بروزگار پیوندند، و روی دادن بکعبه امروز فرا روی دادن به بیت المقدس بروزگار پیوندند، و گردن نهادن قرآن را فرا گردن نهادن تورة و انجیل و زبور …


متن کامل شعر را ببینید ...

رشیدالدین میبدی
 

رشیدالدین میبدی » کشف الاسرار و عدة الابرار » ۲- سورة البقره‏ » ۴ - النوبة الثانیة

 

…  به متأهبا.

وَ إِذْ قالَ رَبُّکَ لِلْمَلائِکَةِ نام فرشته در عربیت از پیغام گرفته‌اند عرب پیغام را مألَکه گویند و مألِکه گویند و الوک گویند یقال الک …


متن کامل شعر را ببینید ...

رشیدالدین میبدی
 

رشیدالدین میبدی » کشف الاسرار و عدة الابرار » ۲- سورة البقره‏ » ۷ - النوبة الثانیة

 

…  پسران خرد، و سبب آن بود که فرعون را بخواب نمودند که آتشی از جهت بیت المقدس در مصر افتادی و جمله قبطیان و خانه‌های ایشان را بسوختی، و بنی اسرائیل را …


متن کامل شعر را ببینید ...

رشیدالدین میبدی
 

رشیدالدین میبدی » کشف الاسرار و عدة الابرار » ۲- سورة البقره‏ » ۸ - النوبة الاولى

 

…  ادْخُلُوا و گفتیم ایشان را که در روید هذِهِ الْقَرْیَةَ درین شهر بیت المقدس فَکُلُوا مِنْها میخورید از آن حَیْثُ شِئْتُمْ هر جا که خواهید رَغَداً آسان و …


متن کامل شعر را ببینید ...

رشیدالدین میبدی
 

رشیدالدین میبدی » کشف الاسرار و عدة الابرار » ۲- سورة البقره‏ » ۸ - النوبة الثانیة

 

…  هذِهِ الْقَرْیَةَ و گفتیم ایشان را در روید درین شهر یعنی بیت المقدس. بقول مجاهد و قتاده و ربیع و سدی، اما جماعتی دیگر گفتند از مفسران که اریحا …


متن کامل شعر را ببینید ...

رشیدالدین میبدی
 

رشیدالدین میبدی » کشف الاسرار و عدة الابرار » ۲- سورة البقره‏ » ۱۵ - النوبة الثانیة

 

…  که در خبر است

«اذا دخلت علی اهلک فسلم، لیکون برکة علیک و علی اهل بیتک».

و مسلمان چون بر برادر مسلمان رسد هر گه که رسد، چندانک رسد، سلام باز نگیرد که …


متن کامل شعر را ببینید ...

رشیدالدین میبدی
 

رشیدالدین میبدی » کشف الاسرار و عدة الابرار » ۲- سورة البقره‏ » ۱۷ - النوبة الثانیة

 

…  شد، و مهتران و جنگیان ایشان را بکشت و کهتران را ببردگی براند، و بیت المقدس را خراب کرد، و مسجد در دست گرفت و در آن پلیدیها و مردار بیوکند. رب العالمین …


متن کامل شعر را ببینید ...

رشیدالدین میبدی
 

رشیدالدین میبدی » کشف الاسرار و عدة الابرار » ۲- سورة البقره‏ » ۲۲ - النوبة الثانیة

 

…  چون هجرت کرد به مدینه او را فرمودند تا روی بقبله جهودان آرد، یعنی بیت المقدس، پس چون روزگاری بر آمد دیگر بار او را فرمودند تا بقبله خود باز آید، و روی فرا …


متن کامل شعر را ببینید ...

رشیدالدین میبدی
 

رشیدالدین میبدی » کشف الاسرار و عدة الابرار » ۲- سورة البقره‏ » ۲۳ - النوبة الثانیة

 

…  کُنْتَ عَلَیْها نکردیم ترا آن قبله که اول بر آن بودی، یعنی صخره بیت المقدس مگر آن را تا آنکه ترا از آن باز گردانید بقبله دیگر، تا بدانیم و به بینیم که آن …


متن کامل شعر را ببینید ...

رشیدالدین میبدی
 

رشیدالدین میبدی » کشف الاسرار و عدة الابرار » ۲- سورة البقره‏ » ۲۴ - النوبة الثانیة

 

…  کردی، پس چون هجرت کرد به مدینه رب العزة وی را فرمود تا نماز بصخره بیت المقدس کند، و آن را قبله گیرد تا جهودان را باسلام و تصدیق وی رغبت بیشتر افتد. و …


متن کامل شعر را ببینید ...

رشیدالدین میبدی
 

رشیدالدین میبدی » کشف الاسرار و عدة الابرار » ۲- سورة البقره‏ » ۲۵ - النوبة الثالثة

 

…  قبله‌های خلق پنج است: یکی عرش، دوم کرسی، سوم بیت المعمور، چهارم بیت المقدس پنجم کعبه، عرش قبله حاملان است، کرسی قبله کروبیان است، بیت المعمور قبله …


متن کامل شعر را ببینید ...

رشیدالدین میبدی
 

رشیدالدین میبدی » کشف الاسرار و عدة الابرار » ۲- سورة البقره‏ » ۲۷ - النوبة الثالثة

 

…  حکی عن محمد بن المبارک الصوری قال کنت مع ابراهیم بن ادهم فی طریق بیت المقدس، فنزلنا وقت القیلولة تحت شجرة رمّانة، فصلینا رکعات فسمعت صوتا من اصل …


متن کامل شعر را ببینید ...

رشیدالدین میبدی
 

رشیدالدین میبدی » کشف الاسرار و عدة الابرار » ۲- سورة البقره‏ » ۳۸ - النوبة الثانیة

 

…  صنمی، در هر سینه از کفر و شرک رقمی، در هر میان زناری، در هر خانه بیت الناری، هر چند در انواع کفر مختلف بودند اما در جنس یکی بودند فالکفر کلّه ملة واحدة. …


متن کامل شعر را ببینید ...

رشیدالدین میبدی
 

رشیدالدین میبدی » کشف الاسرار و عدة الابرار » ۲- سورة البقره‏ » ۴۶ - النوبة الثانیة

 

…  فَصَلَ طالُوتُ بِالْجُنُودِ الآیة… چون بیرون شد طالوت از شهر بیت المقدس و سپاه وی هشتاد هزار مرد جوان جنگی فارغ، که هیچ شغل و هیچکس بهیچ حق دامن ایشان …


متن کامل شعر را ببینید ...

رشیدالدین میبدی
 

رشیدالدین میبدی » کشف الاسرار و عدة الابرار » ۲- سورة البقره‏ » ۴۷ - النوبة الثالثة

 

…  تا آخر عهد که دشمن دولت او بیرون آید، از مرکز چهارم قدم بر صخره بیت المقدس نه و آن دشمن را هلاک کن، آدم در مقدمه بسان مژده دهنده بود، ادریس بسان منجم، …


متن کامل شعر را ببینید ...

رشیدالدین میبدی
 

رشیدالدین میبدی » کشف الاسرار و عدة الابرار » ۲- سورة البقره‏ » ۴۹ - النوبة الثانیة

 

…  پیغامبری از پیغامبران بنی اسرائیل که بر گذشت بر آن دیه یعنی شهر بیت المقدس، سمیت قریة لاجتماع الناس فیها، یقال قریت الماء فی الحوض اذا جمعته فیه، عزیز …


متن کامل شعر را ببینید ...

رشیدالدین میبدی
 

رشیدالدین میبدی » کشف الاسرار و عدة الابرار » ۳- سورة آل عمران- مدنیة » ۹ - النوبة الثانیة

 

…  که وی را آزاد دارم از کارهاء این جهانی، تا خدای را پرستد، و خدمت بیت المقدس کند. و ایشان بزرگ می‌داشتند خدمت مسجد قدس، و فرزندان بآن میدادند تقرّب را …


متن کامل شعر را ببینید ...

رشیدالدین میبدی
 

رشیدالدین میبدی » کشف الاسرار و عدة الابرار » ۳- سورة آل عمران- مدنیة » ۱۰ - النوبة الثانیة

 

…  اما بر معنی فاعل آنست که: یمسح الارض کلها الا مکة و مدینة و بیت المقدس، و علی هذا سمّی دجّالا لطوفه البلاد و قطعه الارضین، یقال دجل فی الارض ای ضرب …


متن کامل شعر را ببینید ...

رشیدالدین میبدی
 

رشیدالدین میبدی » کشف الاسرار و عدة الابرار » ۳- سورة آل عمران- مدنیة » ۱۱ - النوبة الثانیة

 

…  گفتند که: عیسی سی و سه ساله بود که او را بآسمان بردند از بیت المقدس شب قدر از ماه رمضان و سی ساله بود که از آسمان بوی وحی آمد.

چنان که مدت نبوّت و …


متن کامل شعر را ببینید ...

رشیدالدین میبدی
 

رشیدالدین میبدی » کشف الاسرار و عدة الابرار » ۳- سورة آل عمران- مدنیة » ۱۱ - النوبة الثالثة

 

…  (ع) گوید: من آن روز دانستم که در پرده عنایت احدیت و در پناه عصمت ربوبیت‌ام که در حال طفولیت و ضعف کودکی مهتر شیاطین از من بازداشت، و مرا در حفظ و عصمت خود …


متن کامل شعر را ببینید ...

رشیدالدین میبدی
 

رشیدالدین میبدی » کشف الاسرار و عدة الابرار » ۳- سورة آل عمران- مدنیة » ۱۷ - النوبة الثانیة

 

…  نذر خویش را. ضحاک گفت: سبب این عارض که یعقوب را رسید آن بود که قصد بیت المقدس داشت نذر کرد که اگر تندرست، بی‌عیبی و رنجی به‌ بیت المقدس فرود آید آخرترین …


متن کامل شعر را ببینید ...

رشیدالدین میبدی
 

رشیدالدین میبدی » کشف الاسرار و عدة الابرار » ۳- سورة آل عمران- مدنیة » ۱۸ - النوبة الثانیة

 

…  سخن گفتند، و تفاخر کردند هر کس ازیشان بقبله خویش. جهودان گفتند: بیت المقدس فاضلتر و شریفتر، و قبله آن است که مهاجر انبیاست در زمین مقدّسه.

مسلمانان …


متن کامل شعر را ببینید ...

رشیدالدین میبدی
 

رشیدالدین میبدی » کشف الاسرار و عدة الابرار » ۴- سورة النساء- مدنیة » ۱۶ - النوبة الثالثة

 

…  یَبْعَثُ مَنْ فِی الْقُبُورِ.

کعب احبار گفت: فریشته‌ای بر صخره بیت المقدس بایستد، و بفرمان حق گوید: ایها العظام البالیة، و الأوصال المتقطّعة، انّ …


متن کامل شعر را ببینید ...

رشیدالدین میبدی
 

رشیدالدین میبدی » کشف الاسرار و عدة الابرار » ۴- سورة النساء- مدنیة » ۲۴ - النوبة الثانیة

 

…  و بردار کردند. و عیسی را بآسمان بردند، بر کوهی از کوه‌های بیت المقدس، در ماه رمضان شب قدر، و سنّ وی بسی و سه سال رسیده، و سه سال از مدّت نبوّت وی …


متن کامل شعر را ببینید ...

رشیدالدین میبدی
 

رشیدالدین میبدی » کشف الاسرار و عدة الابرار » ۷- سورة الاعراف‏ » ۱۶ - النوبة الاولى

 

…  لَهُمُ اسْکُنُوا هذِهِ الْقَرْیَةَ و ایشان را گفتند که در زمین بیت المقدس نشینید و آن را مسکن گیرید وَ کُلُوا مِنْها حَیْثُ شِئْتُمْ و میخورید از آن هر …


متن کامل شعر را ببینید ...

رشیدالدین میبدی
 

رشیدالدین میبدی » کشف الاسرار و عدة الابرار » ۷- سورة الاعراف‏ » ۱۶ - النوبة الثانیة

 

…  فأخذه و شواه، فوجد جار له ریح الحوت، فقال له: یا فلان! انّی اجد فی بیتک ریح الحوت. قال: لا. فیطلع فی تنوره فاذا هو فیه، فقال: انی اری اللَّه سیعذبک، فلمّا لم …


متن کامل شعر را ببینید ...

رشیدالدین میبدی
 

رشیدالدین میبدی » کشف الاسرار و عدة الابرار » ۹- سورة التوبة- مدنیة » ۳ - النوبة الثانیة

 

…  سعه لهم فی التّوجه الیه اذا ارادوا الکعبة کما

جاء فی الخبر انّ البیت قبلة لاهل المسجد و المسجد قبلة لاهل الحرم و الحرم قبلة لاهل الارض فی مشارقها و …


متن کامل شعر را ببینید ...

رشیدالدین میبدی
 

رشیدالدین میبدی » کشف الاسرار و عدة الابرار » ۹- سورة التوبة- مدنیة » ۱۲ - النوبة الثانیة

 

…  الی بلادهم فعملوا بما شاهدوا رسول اللَّه یفعله من الصلاة الی بیت المقدس و صیام ایام البیض ثم قدموا بعد ذلک علی رسول اللَّه فوجدوه یصلی الی الکعبة و …


متن کامل شعر را ببینید ...

رشیدالدین میبدی
 

رشیدالدین میبدی » کشف الاسرار و عدة الابرار » ۱۰- سورة یونس - مکیة » ۸ - النوبة الثانیة

 

…  مُبَوَّأَ صِدْقٍ آن متبوأ پیش از این مصر است و این مبوأ ایدر بیت المقدس. و قیل: هو الاردن و فلسطین و هی الارض المقدسة التی کتب اللَّه میراثا لإبراهیم …


متن کامل شعر را ببینید ...

رشیدالدین میبدی
 

رشیدالدین میبدی » کشف الاسرار و عدة الابرار » ۱۲- سورة یوسف- مکیة » ۲ - النوبة الثانیة

 

…  زیر که از روندگان در هامون پنهان بود. قتاده گفت: چاهی است معروف به بیت المقدس. کعب گفت میان مدین و مصر است به اردنّ مقاتل گفت چاهی است بر سه فرسنگی منزل …


متن کامل شعر را ببینید ...

رشیدالدین میبدی
 

رشیدالدین میبدی » کشف الاسرار و عدة الابرار » ۱۲- سورة یوسف- مکیة » ۱۱ - النوبة الثانیة

 

…  چیست؟ پس از فرقت من کارش بچه رسید؟ گفتند غمگین است و رنجور، در بیت الاحزان نشسته و از بس که بگریسته بینایی وی برفته، یوسف زاری کرد و جزع نمود، وحی آمد …


متن کامل شعر را ببینید ...

رشیدالدین میبدی
 

رشیدالدین میبدی » کشف الاسرار و عدة الابرار » ۱۷- سورة بنى اسرائیل- مکیة » ۱ - النوبة الثانیة

 

…  علی بن ابی طالب (ع)، قالت امّ هانی: ما اسری رسول اللَّه (ص) الّا من بیتی و کان فی بیتی نائما عند تلک اللّیلة فصلّی العشاء الآخرة ثمّ نام او نمنا فلمّا کان …


متن کامل شعر را ببینید ...

رشیدالدین میبدی
 

رشیدالدین میبدی » کشف الاسرار و عدة الابرار » ۱۷- سورة بنى اسرائیل- مکیة » ۲ - النوبة الثانیة

 

…  بابل، و قصّه وی آنست که سنخاریب با ششصد هزار رایت از بابل بیامد به بیت المقدس تا بنی اسرائیل را مقهور کند و بیت المقدس خراب کند و در آن زمان پادشاه بنی …


متن کامل شعر را ببینید ...

رشیدالدین میبدی
 

رشیدالدین میبدی » کشف الاسرار و عدة الابرار » ۱۷- سورة بنى اسرائیل- مکیة » ۶ - النوبة الثانیة

 

…  را داعیه اجتماع بود بزمین محشر، دیگر معنی آنست که اسرافیل بر صخره بیت المقدس بایستد و گوید: ایّتها العظام البالیة و اللّحوم المتفرّقة و العروق المتقطّعة …


متن کامل شعر را ببینید ...

رشیدالدین میبدی
 

رشیدالدین میبدی » کشف الاسرار و عدة الابرار » ۱۸- سورة الکهف- مکیة » ۷ - النوبة الثانیة

 

…  و من ظفروا به من النّاس و لا یقدرون ان یأتوا مکّة و لا المدینة و لا بیت المقدس.

… «وَ کانَ وَعْدُ رَبِّی حَقًّا» ای کائنا.

«وَ تَرَکْنا بَعْضَهُمْ …


متن کامل شعر را ببینید ...

رشیدالدین میبدی
 

رشیدالدین میبدی » کشف الاسرار و عدة الابرار » ۱۹- سورة مریم- مکیّة » ۱ - النوبة الثالثة

 

…  صَبِیًّا».

آن گه پیغامبر (ص) سیرت و زهد وی حکایت کرد، گفت: در مسجد بیت المقدس شد، احبار و رهبان را دید، پشمینها پوشیده و کلاههای صوف بر سر نهاده و خویشتن …


متن کامل شعر را ببینید ...

رشیدالدین میبدی
 

رشیدالدین میبدی » کشف الاسرار و عدة الابرار » ۲۰- سورة طه- مکیّة » ۱ - النوبة الثانیة

 

…  کعبه که پای برهنه در خانه کعبه شدندی. قال ابن الزبیر: حج هذا البیت سبع مائة الف من بنی اسرائیل، یضعون نعالهم بالتنعیم یدخلون حفاة تعظیما للکعبة. و …


متن کامل شعر را ببینید ...

رشیدالدین میبدی
 

رشیدالدین میبدی » کشف الاسرار و عدة الابرار » ۲۰- سورة طه- مکیّة » ۵ - النوبة الثانیة

 

…  من قعر عدن، تسوق الناس الی المحشر، و قیل یدعوهم اسرافیل من صخرة بیت المقدس، و هو قوله: «وَ اسْتَمِعْ یَوْمَ یُنادِ الْمُنادِ» یقول: ایتها العظام النخرة …


متن کامل شعر را ببینید ...

رشیدالدین میبدی
 

رشیدالدین میبدی » کشف الاسرار و عدة الابرار » ۲۱- سورة الانبیاء- مکیة » ۴ - النوبة الثانیة

 

…  مبارکة لانّه ما من ماء عذب الّا و ینبع اصله من تحت الصخرة التی هی ببیت المقدس.

و عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول اللَّه (ص) یقول: «انّها ستکون …


متن کامل شعر را ببینید ...

رشیدالدین میبدی
 

رشیدالدین میبدی » کشف الاسرار و عدة الابرار » ۲۳- سورة المؤمنون- مکیّة » ۲ - النوبة الثانیة

 

…  جبرئیل فیرفع من الارض القرآن و العلم کلّه و الحجر الاسود من رکن البیت و مقام ابراهیم و تابوت موسی بما فیه و هذه الانهار الخمسة فیرفع کلّه ذلک الی السماء …


متن کامل شعر را ببینید ...

رشیدالدین میبدی
 

رشیدالدین میبدی » کشف الاسرار و عدة الابرار » ۲۷- سورة النمل- مکیة » ۳ - النوبة الثانیة

 

…  شَدِیداً و کان عذابه ان ینتف ریشه فیدعه ممّعطا. ثمّ یلقیه فی بیت النّمل فیلدغه. و قیل ینتف ریشه فیدعه فی الشمس. قال مقاتل بن حیان معناه لاطلینّه …


متن کامل شعر را ببینید ...

رشیدالدین میبدی
 

رشیدالدین میبدی » کشف الاسرار و عدة الابرار » ۲۸- سورة القصص- مکیة » ۱ - النوبة الثانیة

 

…  ذکر الّا ذبحه. و قیل انّ فرعون رأی فی منامه انّ نارا قبلت من بیت المقدس حتی اشتملت علی بیوت مصر، فاحرقت القبط و ترکت بنی اسرائیل فدعا السّحرة و …


متن کامل شعر را ببینید ...

رشیدالدین میبدی
 

رشیدالدین میبدی » کشف الاسرار و عدة الابرار » ۲۸- سورة القصص- مکیة » ۳ - النوبة الثالثة

 

…  آن مکّه برگزید، موضع ولادت رسول (ص) مدینه برگزید، هجرت‌گاه رسول، بیت المقدس برگزید موضع مسرای رسول. روزها بیافرید و از آن روز آدینه برگزید، و هو یوم …


متن کامل شعر را ببینید ...

رشیدالدین میبدی
 

رشیدالدین میبدی » کشف الاسرار و عدة الابرار » ۲۹- سورة العنکبوت- مکّیّة » ۱ - النوبة الثالثة

 

…  عزّ و جلّ اذا اراد بقوم خیرا ابتلاهم».

مثال ربّانی از حضرت ربوبیت آنست که بلاء از درگه ما خلعت دوستانست، هر که در مقام دوستی بر اغیار مرتبتی جوید در …


متن کامل شعر را ببینید ...

رشیدالدین میبدی
 

رشیدالدین میبدی » کشف الاسرار و عدة الابرار » ۳۰- سورة الرّوم مکّیة » ۱ - النوبة الثانیة

 

…  بعضا. و قیل یفرح المؤمنون بغلبة اهل الکتاب المشرکین و خروجهم من بیت المقدس و کان احدی آیات نبوّته. و قیل تمّ الکلام علی قوله یَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ثم …


متن کامل شعر را ببینید ...

رشیدالدین میبدی
 

رشیدالدین میبدی » کشف الاسرار و عدة الابرار » ۳۴- سورة سبا- مکیة » ۲ - النوبة الثانیة

 

…  یغدوا من دمشق فیقیل باصطخر و بینهما مسیرة شهر ثمّ یروح من اصطخر فیبیت بکابل و بینهما مسیرة شهر للرّاکب المسرع.

گفته‌اند: سیر سلیمان بر مرکب باد اندر …


متن کامل شعر را ببینید ...

رشیدالدین میبدی
 

رشیدالدین میبدی » کشف الاسرار و عدة الابرار » ۳۴- سورة سبا- مکیة » ۳ - النوبة الثالثة

 

…  من قلبه و فی روایة: زهده اللَّه فی الدنیا، و قال: ان للَّه ملکا علی بیت المقدس ینادی کل لیلة: من اکل حراما لم یقبل منه صرف و لا عدل، الصرف النافلة و العدل …


متن کامل شعر را ببینید ...

رشیدالدین میبدی
 

رشیدالدین میبدی » کشف الاسرار و عدة الابرار » ۳۶- سورة یس - مکیة » ۳ - النوبة الثانیة

 

…  أَحَداً». و گفته‌اند: صیحه بعث آنست که اسرافیل گوید بر صخره بیت المقدس: ایّتها العظام البالیة هلمّوا الی العرض علی جبّار الجبابرة.

فَالْیَوْمَ لا …


متن کامل شعر را ببینید ...

رشیدالدین میبدی
 

رشیدالدین میبدی » کشف الاسرار و عدة الابرار » ۳۷- سورة الصافات - مکیة » ۳ - النوبة الثانیة

 

…  کدام یکی بود اسحاق یا اسماعیل، و هم در موضع ذبح خلاف است که بیت المقدس بود یا منحر مکه؟ طایفه‌ای عظیم از علمای دین و صدر اول از صحابه و تابعین چون …


متن کامل شعر را ببینید ...

رشیدالدین میبدی
 

رشیدالدین میبدی » کشف الاسرار و عدة الابرار » ۴۳- سورة الزخرف- مکیه » ۱ - النوبة الثانیة

 

…  بمکه فرو آمد، باتفاق مفسران، مگر مقاتل که گفت: و سئل من ارسلنا، به بیت المقدس فرو آمد، شب معراج، و این آیت هم مکی شمرند، زیرا که از مکه مصطفی (ص) را به بیت …


متن کامل شعر را ببینید ...

رشیدالدین میبدی
 

رشیدالدین میبدی » کشف الاسرار و عدة الابرار » ۴۳- سورة الزخرف- مکیه » ۲ - النوبة الثانیة

 

…  وجهان، احدهما ان اللَّه عز و جل جمع رسله لیلة اسری برسوله فی مسجد بیت المقدس فاذن جبرئیل ثم اقام و قال یا محمد: تقدم فصل بهم فتقدم و صلی بهم فلما فرغ من …


متن کامل شعر را ببینید ...

رشیدالدین میبدی
 

رشیدالدین میبدی » کشف الاسرار و عدة الابرار » ۵۰ - سورة ق‏ » ۱ - النوبة الثالثة

 

…  که وحی آمد: إِنَّا فَتَحْنا لَکَ فَتْحاً مُبِیناً. شب معراج در بیت المقدس بود که وحی آمد: وَ سْئَلْ مَنْ أَرْسَلْنا. در حضرت قاب قوسین بود که بی‌واسطه …


متن کامل شعر را ببینید ...

رشیدالدین میبدی
 

رشیدالدین میبدی » کشف الاسرار و عدة الابرار » ۵۰ - سورة ق‏ » ۲ - النوبة الثانیة

 

…  تر انّی کلّما جئت طارقا

وجدت بها طیبا و ان لم تطیّب‌

فثنّی فی البیت الاول و وحّد فی البیت الثانی. کُلَّ کَفَّارٍ مبالغ فی کفره عَنِیدٍ معاند یعرف الحق …


متن کامل شعر را ببینید ...

رشیدالدین میبدی
 

رشیدالدین میبدی » کشف الاسرار و عدة الابرار » ۵۰ - سورة ق‏ » ۲ - النوبة الثالثة

 

…  باش صیحه رستاخیز را و هول قیامت را، آن روز که اسرافیل از صخره بیت المقدس ندا کند که ای استخوانهای ریزیده و گوشتهای پوسیده، ای صورتهای نیست شده و …


متن کامل شعر را ببینید ...

رشیدالدین میبدی
 

رشیدالدین میبدی » کشف الاسرار و عدة الابرار » ۵۲- سورة الطور » النوبة الثانیة

 

…  التین و الزیتون و قیل هنّ اربعة طور تینا و هو دمشق و طور زیتا و هو بیت المقدس و طور سینا و هو جبل موسی و طور تمینایا و هو مکه و قیل معناه و رب الطور قوله: وَ …


متن کامل شعر را ببینید ...

رشیدالدین میبدی
 

رشیدالدین میبدی » کشف الاسرار و عدة الابرار » ۵۳- سورة النجم‏ » النوبة الثانیة

 

…  فَأَوْحی‌ إِلی‌ عَبْدِهِ ما أَوْحی‌

آرد. شعر:

و السرّ عندی فی بیت له غلق

لا یکتم السرّ الا کل ذی خطر

و السرّ عند الکرام الناس مکتوم‌

قد ضاع مفتاحه و …


متن کامل شعر را ببینید ...

رشیدالدین میبدی
 

رشیدالدین میبدی » کشف الاسرار و عدة الابرار » ۵۴- سورة القمر » النوبة الثانیة

 

…  اسْتَمِعْ یَوْمَ یُنادِ الْمُنادِ قال مقاتل ینفخ قائما علی صخرة بیت المقدس.

إِلی‌ شَیْ‌ءٍ نُکُرٍ منکر فظیع لم یروا مثله فینکرونه استعظاما. قرء ابن …


متن کامل شعر را ببینید ...

رشیدالدین میبدی
 

رشیدالدین میبدی » کشف الاسرار و عدة الابرار » ۵۷- سورة الحدید » ۱ - النوبة الثانیة

 

…  و هو السور الذی یذبح علیه الموت یراه الفریقان معا و قیل هو سور بیت المقدس باطنه المسجد و ظاهره وادی جهنم.

روی عن ابی سنان قال کنت مع علی بن عبد اللَّه …


متن کامل شعر را ببینید ...

رشیدالدین میبدی
 

رشیدالدین میبدی » کشف الاسرار و عدة الابرار » ۷۷- سورة المرسلات- مکیة » النوبة الثانیة

 

…  و جیحان نهر بلخ، و هی من الجنّة و تنبع فی الارض من تحت صخرة عند بیت المقدس. و معنی الفرات: اعذب العذوبة ضدّ الاجاج و کلّ عذب من الماء الفرات.

«وَیْلٌ …


متن کامل شعر را ببینید ...

رشیدالدین میبدی
 

رشیدالدین میبدی » کشف الاسرار و عدة الابرار » ۷۹- سورة النازعات- مکیة » النوبة الثانیة

 

…  لا غیر، هذه اقسام محذوفة الموضع، و لکن دلّ ما بعدها انّها علی تثبیت قیام السّاعة. قال الزجاج: جواب القسم فیه مضمر. تقدیره لتبعثنّ یدلّ علیه قوله بعده: أَ …


متن کامل شعر را ببینید ...

رشیدالدین میبدی
 

رشیدالدین میبدی » کشف الاسرار و عدة الابرار » ۹۵- سورة التین- مکیة » النوبة الثانیة

 

…  «التّین» الجبل الّذی علیه دمشق «وَ الزَّیْتُونِ» الّذی علیه بیت المقدّس و هما جبلان ینبتان التِّینِ وَ الزَّیْتُونِ و قیل: هما مسجدان بالشّام. قال …


متن کامل شعر را ببینید ...

رشیدالدین میبدی
 

رشیدالدین میبدی » کشف الاسرار و عدة الابرار » ۹۷- سورة القدر- مکیة » النوبة الثانیة

 

…  الْقَدْرِ من اللّوح المحفوظ الی السّماء الدّنیا فوضع فی بیت العزّة و املاه جبرئیل علی السّفرة ثمّ کان ینزل به جبرئیل علی محمد علیهما السّلام …


متن کامل شعر را ببینید ...

رشیدالدین میبدی
 

رشیدالدین میبدی » کشف الاسرار و عدة الابرار » ۹۷- سورة القدر- مکیة » النوبة الثالثة

 

…  با خود آورده، یکی بر بام کعبه بزنند، یکی بر طور سینا، یکی بر صخره بیت المقدس، یکی بر سر روضه مصطفی (ص) و آن فریشتگان و جبرئیل با ایشان گرد عالم میگردند و …


متن کامل شعر را ببینید ...

رشیدالدین میبدی
 

قدسی مشهدی » ساقی‌نامه » بخش ۱۲

 

…  زین سخن مُهر بِه، سنگ و تیغ

***

زهی مسجد پادشاه جهان

که دارد ز بیتالمقدس نشان

خوشا قدر این خانه کز احترام

بود ثانی اثنین بیت‌الحرام

مقدس حریمی چو …


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی
 

قدسی مشهدی » ساقی‌نامه » بخش ۱۳

 

…  مناجات، گلدسته‌اش

ز بالایش اندیشه کوته‌کمند

بود بیت معمور بختش بلند

بود خطبه شاه تا درخورش

ز بال ملایک سزد منبرش

چه والاست قدرش که …  سبب قبله شد، کز نخست

به این مسجد اخلاص بودش درست

ز وصفش به بیتالمقدس رهی‌ست

که هر بیت، بنیاد بیت‌اللّهی‌ست

اجابت زند بر عبادت نیاز

خوش آن کس که …


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی
 

حکیم نزاری » غزلیات » شمارهٔ ۱۲۵۸

 

…  بیهده گوید چه اخرسی

مصنوع خلق و صنعت خالق قیاس کن

دیری بود مقابل بیت المقدسی

عشق وهوس وجود و عدم این چه علت است

پیدا بود نهایت حد مهوسی

با خاک زود پست …


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم نزاری