گنجور

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » شگفتی جزیره قالون و جنگ گرشاسب با سگسار

 

…  دیو

زمین پر ز آوای و کُه با غریو

به زنهار دهر و به افغان سپهر

به اندرز ماه و به فریاد مهر

سپهدار بر کرد شولک ز جای

کشیده  …


متن کامل شعر را ببینید ...

اسدی توسی