گنجور

آمار اوزان عروضی

 
هلالی جغتایی
هلالی جغتایی » آمار اوزان عروضی
 

این آمار از میان ۳۱۷۴ بیت شعر موجود در گنجور از این شاعر استخراج شده است.

ردیف وزن تعداد ابیات درصد از کل
۱ وزنیابی نشده ۳۱۷۴ ۱۰۰.۰۰