گنجور

مطایبات

 
هاتف اصفهانی
هاتف اصفهانی » دیوان اشعار » مطایبات
 

شماره ۱: نخست گوشزدش این پیام خواهم کرد

شماره ۲: سر آزار من بگو زنهار