گنجور

مقطعات

 
هاتف اصفهانی
هاتف اصفهانی » دیوان اشعار
 

قطعه شماره ۱: سنگ خاییدن به دندان کوه ببریدن به چنگ

قطعه شماره ۲: عدو را دل افکار و جان خسته باد

قطعه شماره ۳: خنجر آن خدیو نیکو نام

قطعه شماره ۴: به شوخی گل هجو بر سر زدم

قطعه شماره ۵: مرس برداشت از کلبی معلم

قطعه شماره ۶: دلیر عدل پرور شاهرخ خان

قطعه شماره ۷: با دو زلف و دو رخ دو خال آنگاه

قطعه شماره ۸: بیضه‌ای با سه زاغ ای آگاه

قطعه شماره ۹: علی‌الصباح روان شو به جستجوی صباحی