گنجور

پادشاهی یزدگرد هجده سال بود

 
فردوسی
فردوسی » شاهنامه فردوسی » پادشاهی یزدگرد هجده سال بود
 

بخش ۱ - پادشاهی یزدگرد هجده سال بود

بخش ۲ - پادشاهی هرمز یک سال بود

بخش ۳ - پادشاهی پیروز بیست و هفت سال بود

بخش ۴ - پادشاهی بلاش پیروز چهار سال بود