گنجور

پادشاهی شاپور پسر اردشیر سی و یک سال بود

 
فردوسی
فردوسی » شاهنامه فردوسی » پادشاهی شاپور پسر اردشیر سی و یک سال بود
 

بخش ۱

بخش ۲

بخش ۳