گنجور

پادشاهی بهرام نوزده سال بود

 
فردوسی
فردوسی » شاهنامه فردوسی » پادشاهی بهرام نوزده سال بود
 

پادشاهی بهرام نوزده سال بود