گنجور

پادشاهی بهرام شاپور

 
فردوسی
فردوسی » شاهنامه فردوسی » پادشاهی بهرام شاپور
 

پادشاهی بهرام شاپور