گنجور

چهار خطابه

 
ملک‌الشعرای بهار
ملک‌الشعرای بهار » منظومه‌ها » چهار خطابه
 

خطابهٔ اول: شاه جهان‌، پهلوی نامدار

خطابهٔ دوم: پادشها قصهٔ پاکان شنو

خطابهٔ سوم: به‌به از این عهد دل‌افروز نو

خطابهٔ چهارم: پهلویا! یاد ز میراث کن