گنجور

مسمطها

 
ملک‌الشعرای بهار
ملک‌الشعرای بهار » گزیدهٔ اشعار » مسمطها
 

شماره ۱: سعدیا! چون تو کجا نادره گفتاری هست

شماره ۲: امروز خدایگان عالم

شماره ۳: ای نگار روحانی! خیز و پرده بالا زن

شماره ۴: زال زمستان گریخت از دم بهمن