گنجور

چهارپاره‌ها

 
ملک‌الشعرای بهار
ملک‌الشعرای بهار » چهارپاره‌ها
 

افکار پریشان: از بر این کرهٔ پست حقیر

سرود کبوتر: بیایید ای کبوترهای دلخواه

خمسه‌ مسترقه: سیصد و شصت و پنج‌ و ربعی روز

کسری و دهقان: شاه انوشیروان به موسم دی

مرغ شباهنگ: برشو ای رایت روز از در شرق

بنای یادگار: در دهر بزرگ یادگاری