گنجور

باب چهل و نهم: در سخن گفتن به زبان پروانه

 
عطار
عطار » مختارنامه
 

شماره ۱: پروانه به شمع گفت: ای در سر سوز

شماره ۲: پروانه به شمع گفت: چند افروزی

شماره ۳: پروانه به شمع گفت: «از روزِ نخست

شماره ۴: پروانه به شمع گفت: عیدِ تو خوش است

شماره ۵: پروانه به شمع گفت: یارم باشی

شماره ۶: پروانه به شمع گفت: من بیش از تو

شماره ۷: پروانه به شمع گفت: چون خوش افتاد

شماره ۸: پروانه به شمع گفت: کیفر بردیم

شماره ۹: پروانه به شمع گفت: گرینده مباش

شماره ۱۰: پروانه به شمع گفت: میسوزم خویش

شماره ۱۱: پروانه به شمع گفت: میسوزم زار

شماره ۱۲: پروانه به شمع گفت: چندی سوزم

شماره ۱۳: پروانه به شمع گفت: آخر نظری

شماره ۱۴: پروانه به شمع گفت: کم سوز مرا

شماره ۱۵: پروانه به شمع گفت: دمسازی من

شماره ۱۶: پروانه به شمع گفت: غم بیشستی

شماره ۱۷: پروانه که شمع دلگشایش افتاد

شماره ۱۸: چون شمعِ جمال خود به پروانه نمود