گنجور

پرسش مرغان

 
عطار
عطار » منطق‌الطیر » پرسش مرغان
 

پرسش مرغان

حکایت پادشاهی که بسیار صاحب جمال بود

حکایت اسکندر که خود به رسولی می‌رفت

حکایت محمود و ایاز