گنجور

سی‌مرغ در پیشگاه سیمرغ

 
عطار
عطار » منطق‌الطیر » سی‌مرغ در پیشگاه سیمرغ
 

سی‌مرغ در پیشگاه سیمرغ

گفتهٔ مجنون که دشنام لیلی را بر آفرین همهٔ عالم ترجیح میداد

پاسخ پروانه به پرندگان که او را از سوختن منع می‌کردند

حکایت خطی که برادران یوسف هنگام فروش او دادند

سخن عاشقی که بر خاکستر حلاج نشست

...