گنجور

بخش نهم

 
عطار
عطار » الهی نامه
 

المقالة التاسعة

جواب پدر

(۱) حکایت سلطان محمود با پیرزن

(۲) حکایت بهلول و گورستان

(۳) حکایت پادشاه که علم نجوم دانست

(۴) حکایت

(۵) حکایت شقیق بلخی و سخن گفتن او در توکل

(۶) حکایت دیوانۀ که از حق کرباس می‬خواست

(۷) حکایت دیوانه که اشک می‬ریخت

(۸) حکایت شیخ ابوبکر واسطی با دیوانه

(۹) حکایت پیر زال سوخته دل

(۱۰) حکایت آتش و سوخته

(۱۱) حکایت ابوعلی فارمدی

(۱۲) حکایت گناه کار روز محشر

(۱۳) حکایت سلطان محمود و عرض سپاه