گنجور

بخش هشتم

 
عطار
عطار » الهی نامه
 

المقالة الثامنة

جواب پدر

(۱) حکایت بچّۀ ابلیس با آدم و حوّا علیه السلام

(۲) حکایت ابلیس و زاری کردن او

(۳) حکایت یوسف علیه السلام با ابن یامین

(۴) حکایت سلطان محمود با ایاز

(۵) حکایت پسر صاحب جمال و عاشق شوریده حال

(۶) حکایت سلطان محمود و ایاز در حالت وفات

(۷) حکایت آن دزد که دستش بریدند

(۸) حکایت ماه و رشک او برخورشید

(۹) سؤال کردن مردی از مجنون

(۱۰) حکایت ابلیس

(۱۱) حکایت سلطان محمود و آرزو خواستن بزرگان

(۱۲) حکایت شبلی رحمة الله علیه

(۱۳) حکایت موسی علیه السلام در کوه طور با ابلیس