گنجور

بخش هفتم

 
عطار
عطار » الهی نامه
 

المقالة السّابعة

جواب پدر

(۱) حکایت عیسی علیه السلام با آن مرد که اسم اعظم خواست

(۲) حکایت ابرهیم علیه السلام با نمرود

(۳) حکایت مرد ترسا و شیخ بایزید

(۴) حکایت دیوانه که سر بر در کعبه می‬زد

(۵) حکایت ایّوب علیه السلام

(۶) حکایت یوسف همدانی علیه الرحمة

(۷) حکایت زلیخا

(۸) تمثیل

(۹) حکایت ابوبکر سفاله

(۱۰) حکایت سلطان محمود با دیوانه

(۱۱) حکایت درخت بریده

(۱۲) حکایت حسن بصری و رابعه رضی الله عنهما

(۱۳) حکایت موسی علیه السلام

(۱۴) حکایت دیوانۀ خاموش

(۱۵) سؤال آن مرد از مجنون در باب لیلی

(۱۶) حکایت مؤذّن و سؤال مرد از دیوانه

(۱۷) حکایت شیخ ابوسعید رحمةالله علیه

(۱۸) حکایت سلطان محمود با ایاز