گنجور

بخش ششم

 
عطار
عطار » الهی نامه
 

المقالة السادسة

جواب پدر

(۱) حکایت عزرائیل و سلیمان علیهما السلام و آن مرد

(۲) حکایت آن جوان که از زخم سنگ منجیق بیفتاد

(۳) حکایت دیوانه بشهر مصر

(۴) حکایت فخرالدین گرگانی و غلام سلطان

(۵) حکایت حسین منصور حلاج بر سر دار

(۶) حکایت غلبۀ عشق مجنون بر لیلی

(۷) حکایت پسر ماه روی با درویش صاحب نظر

(۸) حکایت نابینا با شیخ نوری رحمه الله

(۹) حکایت شیخ ابوالقاسم همدانی