گنجور

بخش چهارم

 
عطار
عطار » الهی نامه » بخش چهارم
 

المقالة الرابعة

(۱) حکایت سرپاتک هندی

(۲) حکایت وزیر که پسر صاحب جمال داشت

(۳) حکایت پادشاه که از سپاه بگریخت

(۴) حکایت شه زاده که مرد سرهنگ بر وی عاشق شد

(۵) حکایت پیرمرد هیزم فروش و سلطان محمود