گنجور

بخش سوم

 
عطار
عطار » الهی نامه
 

المقالة الثالثة

جواب پدر

(۱) سؤال ابراهیم ادهم از مرد درویش

(۲) حکایت شیخ گرگانی با گربه

(۳) حکایت ترسا بچه

(۴) حکایت پیر که پسر صاحب جمال داشت

(۵) حکایت یعقوب و یوسف علیهما السلام

(۶) حکایت یوسف و ابن یامین علیهما السلام

(۷) حکایت جوان گناه کار و ملایکۀ عذاب که برو موکّلند

(۸) حکایت جوان صاحب معرفت وبهشت و لقای حق تعالی

(۹) سؤال کردن آن درویش از مجنون که سال عمر تو چندست

(۱۰) حکایت آن مجنون که تب داشت