گنجور

بخش بیستم

 
عطار
عطار » الهی نامه
 

المقالة العشرون

جواب پدر

(۱) حکایت شیخ با ترسا

(۲) گفتار بزرگی در شناختن حق

(۳) حکایت مرد صوفی که بر زبیده عاشق شد

(۴) حکایت اردشیر و موبد و پسر شاپور

(۵) حکایت ایاز و درد چشم او

(۶) حکایت جرجیس علیه السلام

(۷) حکایت یوسف با زلیخا علیه السلام

(۸) حکایت ابرهیم ادهم در بادیه

(۹) حکایت شعیب علیه السلام

(۱۰) حکایت در اهل دوزخ

(۱۱) حکایت سلطان محمود و ایاز

(۱۲) حکایت مجنون و لیلی