گنجور

بخش هفدهم

 
عطار
عطار » الهی نامه
 

المقالة السابع عشر

جواب پدر

(۱) حکایت گوسفندان و قصّاب

(۲) حکایت باز با مرغ خانگی

(۳) حکایت آن بیننده که از احوال مردگان خبر می‬داد

(۴) حکایت جواب آن شوریده حال در کار جهان

(۵) حکایت سؤال کردن آن مرد دیوانه از کار حق تعالی

(۶) حکایت جهاز فاطمه رضی الله عنها

(۷) حکایت آن پیر که دختر جوان خواست

(۸) حکایت آن درویش با ابوبکر ورّاق

(۹) حکایت آن پیر که خواست که او را میان دو گورستان دفن کنند

(۱۰) حکایت سفیان ثوری رحمه الله

(۱۱) حکایت مسلمان شدن یهودی وحال او