گنجور

بخش شانزدهم

 
عطار
عطار » الهی نامه » بخش شانزدهم
 

المقالة السادس عشر

جواب پدر

(۱) حکایت پسر هارون الرشید

(۲) حکایت هارون با بهلول

(۳) حکایت سلیمان و طلب کردن کوزه

(۴) حکایت پادشاه که از درویش در خشم شد

(۵) حکایت آن جوان که زن صاحب جمال خواست و بمرد