گنجور

آغاز کتاب

 
عطار
عطار » الهی نامه » آغاز کتاب
 

بسم الله الرحمن الرحیم

در نعت سید المرسلین صلی اللّه علیه و سلم

در معراج حضرت رسالت علیه الصلوة والسلام

حکایت

در فضیلت صدیق رضی الله عنه

در فضیلت فاروق رضی الله عنه

در فضیلت ذی النورین رضی الله عنه

در فضیلت مرتضی رضی الله عنه

آغاز کتاب