گنجور

آمار اوزان عروضی

 
اسدی توسی
اسدی توسی » آمار اوزان عروضی
 

این آمار از میان ۸۸۰۸ بیت شعر موجود در گنجور از اسدی توسی استخراج شده است.

ردیف وزن تعداد ابیات درصد از کل
۱ فعولن فعولن فعولن فعل (متقارب مثمن محذوف یا وزن شاهنامه) ۸۸۰۸ ۱۰۰.۰۰