گنجور

آمار اوزان عروضی

 
فخرالدین اسعد گرگانی
فخرالدین اسعد گرگانی » آمار اوزان عروضی
 

این آمار از میان ۸۹۸۵ بیت شعر فخرالدین اسعد گرگانی در گنجور استخراج شده است.

ردیف وزن تعداد ابیات درصد از کل
۱ مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی) ۸۹۸۳ ۱۰۰.۰۰