اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل ۴۲۳ به خوانش حمیدرضا محمدی ۷ ۲ -۵ × ۰ ۹ ۱
غزل ۴۲۳ به خوانش فاطمه زندی ۶ ۰ -۵ × ۰ ۶ ۲
غزل شمارهٔ ۴۲۳ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۵ ۱ -۵ × ۰ ۶ ۳
غزل شمارهٔ ۴۲۳ به خوانش سعیده تهرانی‌نسب ۴ ۱ -۵ × ۰ ۵ ۴
غزل شمارهٔ ۴۲۳ به خوانش محمدرضا کاکائی ۳ ۱ -۵ × ۰ ۴ ۵
غزل شمارهٔ ۴۲۳ به خوانش نازنین بازیان ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۶
غزل شمارهٔ ۴۲۳ به خوانش سهیل قاسمی ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۷
غزل شمارهٔ ۴۲۳ به خوانش افسر آریا ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۸

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.