اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۲۲۶ به خوانش فریدون فرح‌اندوز ۱۰۷ ۶ -۵ × ۰ ۱۱۳ ۱
غزل شمارهٔ ۲۲۶ به خوانش سهیل قاسمی ۹ ۲ -۵ × ۰ ۱۱ ۲
غزل شمارهٔ ۲۲۶ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۸ ۰ -۵ × ۰ ۸ ۳
غزل شمارهٔ ۲۲۶ به خوانش فاطمه زندی ۶ ۱ -۵ × ۰ ۷ ۴
غزل شمارهٔ ۲۲۶ به خوانش پری ساتکنی عندلیب ۵ ۱ -۵ × ۰ ۶ ۵
غزل شمارهٔ ۲۲۶ به خوانش فریبا علومی یزدی ۴ ۱ -۵ × ۰ ۵ ۶
غزل شمارهٔ ۲۲۶ به خوانش مهدی مختاری ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۷
غزل شمارهٔ ۲۲۶ به خوانش احسان حلاج ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۸
غزل شمارهٔ ۲۲۶ به خوانش مریم فقیهی کیا ۱ ۱ -۵ × ۰ ۲ ۹
غزل شمارهٔ ۲۲۶ به خوانش افسر آریا ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۱۰

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.